សេចក្តីបំភ្លឺរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវ ខេត្តតាកែវ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨  ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវ  សូមធ្វើការបកស្រាយជុំវិញការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ ខ្មែរអាស៊ី និងសារព័ត៌មានអង្រុត ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានចំណងជើងថា “មន្ត្រីនគរបាល និងពលរដ្ឋខេត្តតាកែវ សំណូមពរក្រសួងមហាផ្ទៃ សុំឱ្យពិនិត្យចំពោះសកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់លោក សុខ សំណាង ”។

587

សេចក្តីបំភ្លឺរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវ

ខេត្តតាកែវ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨  ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវ  សូមធ្វើការបកស្រាយជុំវិញការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ ខ្មែរអាស៊ី និងសារព័ត៌មានអង្រុត ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានចំណងជើងថា “មន្ត្រីនគរបាល និងពលរដ្ឋខេត្តតាកែវ សំណូមពរក្រសួងមហាផ្ទៃ សុំឱ្យពិនិត្យចំពោះសកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់លោក សុខ សំណាង ”។

ខេត្តតាកែវ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨  ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវ  សូមធ្វើការបកស្រាយជុំវិញការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ ខ្មែរអាស៊ី និងសារព័ត៌មានអង្រុត ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានចំណងជើងថា “មន្ត្រីនគរបាល និងពលរដ្ឋខេត្តតាកែវ សំណូមពរក្រសួងមហាផ្ទៃ សុំឱ្យពិនិត្យចំពោះសកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់លោក សុខ សំណាង ”។