កើតមកទីបំផុតនៃរូបកាយនេះ ទោះបីជាស្អាតឬអាក្រក់ មានក្រយ៉ាងណា ទីបំផុតបានតែប៉ុននិងដូច្នេះយើងគួរតែធ្វើសេចក្ដីល្អជារាងរហូត ពីព្រោះយើងអត់មានអ្វីជាទីពឹងទេ រូបរាងកាយវាគ្រាន់តែសំបករូបស្នាក់អាស្រយ័បានតែមួយរយបុ៉ននោះវាគង់តែស្អុយរលួយមិនគេចផុតទេ សូមពិចារណាទាំងអស់គ្មា ធាតុពិតនៃរូបគឺចឹង។

209

កើតមកទីបំផុតនៃរូបកាយនេះ ទោះបីជាស្អាតឬអាក្រក់ មានក្រយ៉ាងណា ទីបំផុតបានតែប៉ុននិងដូច្នេះយើងគួរតែធ្វើសេចក្ដីល្អជារាងរហូត ពីព្រោះយើងអត់មានអ្វីជាទីពឹងទេ រូបរាងកាយវាគ្រាន់តែសំបករូបស្នាក់អាស្រយ័បានតែមួយរយបុ៉ននោះវាគង់តែស្អុយរលួយមិនគេចផុតទេ សូមពិចារណាទាំងអស់គ្មា
ធាតុពិតនៃរូបគឺចឹង