លោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអើយ ជួយចៅផង !..សាំងឡើងថ្លៃរាល់ថ្ងៃ មិនព្រមចុះវិញសោះ ។ សង្សារសុំបែកអស់ហើយ ព្រោះចៅអត់លុយចាក់សាំងជិះទៅជួបគេ…គេថាបើស្រឡាញ់ ម្តេចទុកអូនចោល ?…ជួយបញ្ចុះតម្លៃសាំងផងលោកតាអើយ…

469

លោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអើយ ជួយចៅផង !..សាំងឡើងថ្លៃរាល់ថ្ងៃ មិនព្រមចុះវិញសោះ ។ សង្សារសុំបែកអស់ហើយ ព្រោះចៅអត់លុយចាក់សាំងជិះទៅជួបគេ…គេថាបើស្រឡាញ់ ម្តេចទុកអូនចោល ?…ជួយបញ្ចុះតម្លៃសាំងផងលោកតាអើយ…