ចេញមុខមកសុំនោសហើយ ថ្ងៃទី០២​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៨​ វេលាម៉ោង១៣:៣០នាទី​ បន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទ បានបញ្ជាអោយស្នងការរងទទួលការងារព្រហ្មទណ្ឌ​ ស្រាវជ្រាវអញ្ជើញប្រធានរដ្ឋបាល​ និងបុគ្គលិក​ មកធ្វើការផ្សះផ្សារ​ និងអប់រំណែនាំ​ អោយយល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនទាំងពីរនាក់​ និងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ទង្វើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួន​ ដែលមានខ្លឹមសារដូចឯកសារខាងក្រោម

857

ចេញមុខមកសុំនោសហើយ ថ្ងៃទី០២​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៨​ វេលាម៉ោង១៣:៣០នាទី​ បន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទ បានបញ្ជាអោយស្នងការរងទទួលការងារព្រហ្មទណ្ឌ​ ស្រាវជ្រាវអញ្ជើញប្រធានរដ្ឋបាល​ និងបុគ្គលិក​ មកធ្វើការផ្សះផ្សារ​ និងអប់រំណែនាំ​ អោយយល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនទាំងពីរនាក់​ និងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ទង្វើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួន​ ដែលមានខ្លឹមសារដូចឯកសារខាងក្រោម