សូមក្រសួងធម្មការ និងសាសនា មេត្តាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លើសង្ឃអង្គនេះ ។ តាមរយះរូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោម ពិតជាធ្វើអោយប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនា ប្រភព ៖ ហ្វេសប៊ុកសូមបងប្អូនជួយShareបន្តផងគាត់ចង់ល្បី

674

សូមក្រសួងធម្មការ និងសាសនា មេត្តាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លើសង្ឃអង្គនេះ ។ តាមរយះរូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោម ពិតជាធ្វើអោយប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនា
ប្រភព ៖ ហ្វេសប៊ុកសូមបងប្អូនជួយShareបន្តផងគាត់ចង់ល្បី