លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេស ត្រូវអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាកំភ្លេចបងប្អូនទាំងអស់គ្នា

250

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេស ត្រូវអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាកំភ្លេចបងប្អូនទាំងអស់គ្នា