ដីលក់ ជាប់ផ្វលូជាតិ ២០ហ.ត ប្លង់រឹង។លក់3000$ក្នុងមួយហ.ត។ ទីតាំង នៅភូមិតាមាន់ ឃុំគោកមន ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យដីលក់ល្អអំណោយផលខាងចំការ។ ទំនាក់ទំនងតាមលេខ 071 90 22 023 096 491 4444 ។

528

ដីលក់ ជាប់ផ្វលូជាតិ ២០ហ.ត ប្លង់រឹង។លក់3000$ក្នុងមួយហ.ត។ ទីតាំង នៅភូមិតាមាន់ ឃុំគោកមន ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យដីលក់ល្អអំណោយផលខាងចំការ។ ទំនាក់ទំនងតាមលេខ 071 90 22 023 096 491 4444 ។