ស្វាយរៀងខេត្តខ្ញុំ​ កម្រងរូបភាពសមិទ្ធផលនានាមួយចំនួនដែលឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង បានខិតខំអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តក្នុងរយះពេលដែលឯកឧត្តមឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តជាង១ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ។នេះហើយជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឺកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរក្សាបានសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍។សូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ ខាងនេះ ។

353

ស្វាយរៀងខេត្តខ្ញុំ​ កម្រងរូបភាពសមិទ្ធផលនានាមួយចំនួនដែលឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង បានខិតខំអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តក្នុងរយះពេលដែលឯកឧត្តមឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តជាង១ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ។នេះហើយជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឺកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរក្សាបានសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍។សូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ ខាងនេះ ។