យើងលំបាកណាស់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនាំមកសន្តិភាពមកជូនកម្ពុជា ដូច្នេះសូមបងប្អូនរួមជាតិមេត្តាសាមគ្គីគ្នា រួមគ្នា ក្នុងការការពារនិងថែរក្សាសន្តិភាពឱ្យបាន ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងតើបងប្អូនត្រៀមហើយឬនៅ ដើម្បីបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី២៩ កក្កដានេះ? ដើម្បីកម្ពុជា យើងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោត ហើយនាំគ្នាបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ សូមជួយស៊ែរបន្តផង

681

យើងលំបាកណាស់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនាំមកសន្តិភាពមកជូនកម្ពុជា ដូច្នេះសូមបងប្អូនរួមជាតិមេត្តាសាមគ្គីគ្នា រួមគ្នា ក្នុងការការពារនិងថែរក្សាសន្តិភាពឱ្យបាន ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងតើបងប្អូនត្រៀមហើយឬនៅ ដើម្បីបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី២៩ កក្កដានេះ? ដើម្បីកម្ពុជា យើងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោត ហើយនាំគ្នាបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ សូមជួយស៊ែរបន្តផង